Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ondernemer: rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.7 Dag: kalenderdag;

1.8 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.9 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Beauty Distribution Benelux B.V.
President: L. van Diggele

Address:
Jaap ter Haarsingel 23
2652GK Berkel & Rodenrijs
Netherlands

TAX identification Number: NL851837293B01

TELEFONISCH BEREIKBAAR:
Telefoonnummer:   010-7620920
Maandag t/m vrijdag:   09:00 – 18:00
Zaterdag en zondag:   Telefonisch niet bereikbaar.

E-mailadres:    info@sunlissnederland.nl

ARTIKEL 3.

| ALGEMENE BEPALINGEN

•Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de koper.

•Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

•Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ondernemer en de koper zullen dan in overleg treden, zo nodig via mediation, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

•De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

•Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product of dienst wordt aangeboden, zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

•Op de website weergegeven afbeeldingen en overige gegevens omtrent het aanbod bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

•De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

•Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

•De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat het door de koper aanvaarde aanbod door de ondernemer onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de koper voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden. De door de ondernemer langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door de ondernemer is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor risico van de koper.

•Andere overeenkomsten dan bedoeld in lid 6 komen tot stand door de normale regels van aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van de ondernemer, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.

ARTIKEL 5. | HERROEPINGSRECHT EN RETOURZENDINGEN BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN BIJ DE
OVEREENKOMST OP AFSTAND

Bij de aankoop van producten, in het kader van een overeenkomst op afstand, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De consument mag ongeopende en onbeschadigde producten binnen 14 dagen retour zenden. De koper zal producten voor eigen rekening retourneren. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de verzendkosten van een retourzending.

Retourzendingen zijn voor risico van de consument. Dit houdt in dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde producten. De consument dient daarom bij het postagentschap altijd te vragen naar een traceercode voor de zending.

De consument dient een retourzending vooraf via e-mail of schriftelijk aan te kondigen.

Producten worden alleen retour geaccepteerd wanneer deze in de originele staat en in de originele verpakking worden teruggestuurd. De pakbon dient te worden meegestuurd met de retourzending.

De seal van het product mag niet verbroken zijn. Wanneer de seal van een door de consument retour gezonden product verbroken is, kan de ondernemer de retourzending (van dat product) niet accepteren.

Wanneer de consument een artikel buiten de gestelde retourvoorwaarden terugstuurt, dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen.

Na retour zenden van uw product(en) wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst daarvan door de ondernemer op de rekening van de consument teruggestort.

ARTIKEL 6. | UITVOERING EN LEVERING

•De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van hetgeen is overeengekomen.

•De ondernemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

•De ondernemer zal geaccepteerde opdrachten of bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde termijnen betreffen echter nimmer fatale termijnen. Van een vertraagde levering en/of uitvoering zal de ondernemer de koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leverings- of uitvoeringstermijn.

•De ondernemer doet er alles aan om haar hoogwaardige producten op een verzorgde manier bij de koper af te leveren. Mocht de koper vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot de aanlevering of de staat van de aangeleverde producten, kan hij dat de ondernemer laten weten via het contactformulier op de website.

•Het risico van verlies en beschadiging van producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

•Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending bij vervangende producten zijn voor rekening van de ondernemer.

•Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verlenen van diensten heeft de ondernemer het recht deze diensten uit te laten voeren door derden.

•De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en aldus het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

•Indien de ondernemer gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper deze juist en volledig aan de ondernemer ter beschikking heeft gesteld.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN

•Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten of diensten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.

•Indien de ondernemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de ondernemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de ondernemer toekomende bevoegdheid of een op de ondernemer rustende verplichting ingevolge de wet;

in andere gevallen, dit met dien verstande dat de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de ondernemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Op de website vermelde tarieven zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Indien betaling vóór levering van de producten is overeengekomen, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden.

Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gebracht van de ondernemer.

ARTIKEL 8. | BETALING OP REKENING EN INCASSOKOSTEN

•Indien betaling op rekening is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de ondernemer aangegeven.

•Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van een consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

•De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

•De ondernemer heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

•De ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

•In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

•Nadat de koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de ondernemer in het kader van de overeenkomst met de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

•Voor het versturen van herinneringen en aanmaningen aan de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 15,- per herinnering.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

•De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

•Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

•De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

•Indien de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 10. |  OPSCHORTING, ONTBINDING OF TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

•De ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen, de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van de ondernemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen en indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden gevergd.

•Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is de ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

•Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de ondernemer op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

•Indien de ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

•In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de ondernemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de ondernemer op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11. | MEERWERK BIJ LEVERING VAN DIENSTEN AAN BEDRIJVEN

•Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek van de koper wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De ondernemer zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de prijs en termijn van uitvoering.

•Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de ondernemer bevoegde persoon en de koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van de ondernemer op en is voor de koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

•Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verlenen diensten.

ARTIKEL 12. | GARANTIE

•De door de ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De ondernemer kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

•De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de ondernemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

•Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

•De koper dient producten te gebruiken conform de door ondernemer op de website vermelde behandelingsinstructie of gebruiksinstructie.

•De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de ondernemer in staat is adequaat te reageren. De koper dient de ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

•Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

•Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

•Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de ondernemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van de ondernemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan de ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan de ondernemer te verschaffen, tenzij de ondernemer anders aangeeft.

•Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de ondernemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

•Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID

•Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

•De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

•De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van een consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van de ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien de koper producten niet volgens de behandelingsinstructie of gebruiksinstructie, zoals hieronder in artikel 15 en op de website vermeld, gebruikt, vervalt daarmee de aansprakelijkheid van de ondernemer voor elke mogelijke schade of gevolgschade ontstaan door het onjuist gebruik van de producten.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer en de door de ondernemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Het bepaalde in lid 9 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de koper de ondernemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

De koper vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de ondernemer toerekenbaar is. Indien de ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden de ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

Indien de koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de ondernemer gehouden is, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de ondernemer daardoor direct of indirect ontstaan.

ARTIKEL 14. | KLACHTEN

•Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend bij de ondernemer.

•Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord.

•Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15. | BEHANDELINGSINSTRUCTIES BIJ GELEVERDE PRODUCTEN

Schud de fles voor gebruik. Breng de behandeling aan in een open ruimte met ventilatie. Bescherm uw handen (latex handschoenen), ogen(bril) en mond en neus (masker).
Stap 1: Was het haar met water en breng de SUNLISS Shampoo aan. Herhaal dit proces zodat het haar 2x gewassen is met de shampoo. Droog haar met een föhn tot 80 procent (tot het alleen nog vochtig is) en kam het haar door tot het niet meer klit.
Stap 2: Giet genoeg SUNLISS CHOCO keratine in een plastic of glazen container. Verdeel het haar in 4 secties en breng voldoende product met een kwast aan in het haar.
Begin aan de achterkant van het hoofd en pas het product toe tot op ½ cm van de hoofdhuid. Laat het haar niet weken met het product. Het haar moet alleen een beetje vochtig zijn.
Verspreid het product gelijkmatig met een fijne kam over iedere pluk haar, probeer hierbij zo min mogelijk overtollig product te gebruiken. Wanneer al het haar is behandeld met de treatment, het haar kammen voor 5 minuten en daarna 15 minuten laten intrekken. Na het intrekken droogt u het haar met een föhn en een fijne kam (gebruik geen föhn met kamopzetstuk, hierdoor verliest u teveel product). Verdeel het haar en tang (d.m.v. stijltang) het haar pluk voor pluk waarbij de tang zo dicht mogelijk bij de hoofdhuid wordt aangezet. Trek de tang over de gehele lengte van het haar(herhaal dit 5 tot 7 keer per pluk). Stel de stijltang in op 210 graden Celsius.
Het “tangen” van het haar is een zeer belangrijke stap in de behandeling, zorg ervoor dat dit goed wordt uitgevoerd en dat alle secties haar worden behandeld. Ook is het belangrijk een geschikte stijltang te gebruiken. Gebruik bij voorkeur een Stijltang welke gebruik maakt van negatieve ionen (hierdoor sluiten de haarschubben makkelijker). De SUNLISS stijltang is speciaal hiervoor ontwikkeld. Laat het product gedurende minimaal 1 uur of, voor een betere opname van voedingsstoffen, maximaal 48 uur in het haar.
Stap 3 : Spoel het haar met stromend water en behandel het hierna met SUNLISS Neutralizing Conditioner (Mascara), masseer het haar in secties en laat de conditioner 5 minuten intrekken. Hierna spoelen met veel water en eventueel kort tangen/stylen.
Let Op! Bewaar de producten binnen op een koele, droge plaats en uit de buurt van hitte en zonlicht. Breng het product aan in een open, geventileerde ruimte. Alleen voor uitwendig gebruik. Niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren en behandelen. Niet aanbrengen op aanstaande, of moeders die borstvoeding geven of kinderen onder de 14 jaar oud. Indien het product in contact komt met de ogen, grondig spoelen met stromend water. In het geval van allergische reacties, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.
Niet gebruiken als allergisch voor ethylalcohol of daarvan afgeleide producten. Laat de behandeling verzorgen door een professionele kapper met ervaring in keratinebehandelingen. Het gaat hier om een professionele behandeling en mag niet thuis worden gedaan of door onervaren stylisten.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door de ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de koper alle verplichtingen uit de met de ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Door de ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de ondernemer veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om de ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de ondernemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de ondernemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens de ondernemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door de ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

•De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom, van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, merken, ideeën, logo’s afbeeldingen, teksten en/of met betrekking tot de internetsites berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

•De ondernemer heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 18. | PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

•De ondernemer zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Sunliss International neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

•De koper kan de ondernemer altijd vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt of opgeslagen. Hiertoe kan de koper een e-mail sturen. Ook kan de koper per e-mail vragen om hierin verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, welke de ondernemer zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien de koper geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kan hij de ondernemer hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen wanneer de koper daarvoor zijn e-mailadres heeft opgegeven.

ARTIKEL 19. | LINKS

De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de ondernemer geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN

•Op alle aanbiedingen van de ondernemer, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

•De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

•Domicilie wordt gekozen in de vestigingsplaats van de ondernemer, waarvan kan worden afgeweken indien de wet zulks dwingend bepaald.

•Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

•De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.